Dzięki proponowanym w tych założeniach zmianom poprawić ma się skuteczność egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rząd oczekuje też usprawnienia i przyspieszenia procedur związanych z wydawaniem rozstrzygnięć w tych sprawach. W pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji budżet państwa powinien zaoszczędzić ok. 300 tys. zł.
Rozwiązania tej ustawy dotyczą jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów gospodarujących środkami publicznymi. W związku z tym zaproponowano głównie zmiany przepisów odnoszących się do określania wymiaru kary za nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Wprowadzono wytyczne dotyczące kar, aby ich dotkliwość odzwierciedlała skalę naruszenia tej dyscypliny.
Projekt przewiduje wzmocnienie niezależności rzeczników dyscypliny. Doprecyzowane będą też zasady sprawowania nadzoru administracyjnego nad komisjami orzekającymi przez przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Ustanowiony ma być nadzór ministra finansów nad Główną Komisją Orzekającą i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Zaproponowano utworzenie trzech międzyresortowych komisji orzekających w miejsce kilkunastu resortowych. Nowe komisje działałyby przy ministrach: finansów, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości.
Zaproponowano przepisy, dzięki którym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegałyby osoby dokonujące poszczególnych czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne. W szerszym zakresie przewidziano penalizowanie nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
W założeniach określono, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie po 90 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.