Stopa referencyjna wynosi więc nadal 2 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa - 3 proc., stopa depozytowa - 1 proc., a stopa redyskonta weksli 2,25 proc. w skali rocznej. Bez zmian pozostają więc także, zależne od wysokości stopy lombardowej, odsetki o zaległości podatkowych.

W ocenie Rady dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się - mimo pewnego spowolnienia – stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Jednocześnie, jak wynika z informacji opublikowanej po posiedzeniu, Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje będą wskazywały na zwiększenie się ryzyka pogorszenia się perspektyw wzrostu gospodarczego.