Zdaniem Rzecznika, przedstawione we wniosku zagadnienie prawne wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Niektóre ze składów orzekających prezentowały tezę, zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz które nie stanowią składników majątku wskazanych w art.14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Sądy administracyjne prezentowały również tezę przeciwną, polegającą na uznaniu, że brak formalnego ujęcia nieruchomości w ewidencji środków trwałych jest bez znaczenia dla zaliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie ma rzeczywiste wykorzystywanie składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż sam fakt takiego wykorzystania nieruchomości jest wystarczający dla opodatkowania przychodu z jej zbycia jako przychodu z działalności gospodarczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich opowiadając się za pierwszym z tych stanowisk uznał za konieczne rozstrzygnięcie ujawnionych rozbieżności w wykładni przepisów prawa podatkowego przez powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj także:

NSA przychylił się do stanowiska RPO ws. przychodu ze sprzedaży nieruchomości>>>