Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie konsultacje podatkowe w zakresie objaśnień dla obowiązujących od 1 stycznia 2019 przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników. Jak wskazał w uzasadnieniu do konsultacji resort, mają one na celu zebranie opinii dla istotnych zagadnień praktycznych i prawnych, w tym uwzględniających regulacje przejściowe, które pojawić się mogą w trakcie stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych. Przedstawiciele ministerstwa zapewniają, że chcą żeby objaśnienia były na tyle wyczerpujące, żeby nie było potrzebne wydawanie w ich zakresie interpretacji indywidualnych.

Objaśnień ciągle nie ma

Na spotkaniu konsultacyjnym które odbyło się w styczniu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Departamentu Podatków Dochodowych MF poinformowali, że projekt objaśnień będzie gotowy do końca pierwszej połowy lutego. Ministerstwu nie udało się dotrzymać tego terminu.

 

Konieczne jednolite stanowisko

Związek Dealerów Samochodów w imieniu branży dealerskiej, która skupia w sobie zarówno sprzedawców pojazdów jak i firmy leasingujące i wypożyczalnie aut, przedstawił oficjalne stanowisko w zakresie najważniejszych dla tej branży problemów powstających na gruncie obowiązujących od 1 stycznia przepisów.

- Opublikowane w ubiegłym roku przepisy mają bardzo wiele niejasności. Mamy nadzieję, że proponowane objaśnienia pomogą branży dealerskiej w lepszym ich zrozumieniu i stosowaniu– mówi doradca podatkowy Bartosz Mazur z kancelarii Gekko Taxens, która przygotowała dla Związku Dealerów Samochodów opublikowane stanowisko.

 


Amortyzowanie leasingowanych środków trwałych

Od 2019 r. firm, które oddają samochody w leasing, nie obejmuje już ustawowe ograniczenie w zakresie amortyzacji tych samochodów (do 150 tys. zł). Mając na uwadze brak przepisów przejściowych, zdaniem ZDS samochody, które firmy leasingowe przyjęły do używania przed 1 stycznia 2019, mogą być po tej dacie amortyzowane bez ograniczeń.

Zobacz również:

Przedsiębiorcy mają duży problem z leasingiem samochodów >> 

Rozliczenia wydatków na samochody firmowe po nowemu >>

Limitowanie składek na ubezpieczenie samochodu osobowego

Zdaniem ZDS, w objaśnieniach podatkowych powinno znaleźć się potwierdzenie dotychczasowej praktyki organów podatkowych, zgodnie z którą limit dla ubezpieczeń (wcześniej 20 tys. euro, obecnie 150 tys. zł) stosuje się wyłącznie do tych kosztów ubezpieczeń, dla których wysokość składki oblicza się w oparciu o wartość samochodu, tzn. AC i GAP. Limit nie będzie natomiast stosowany do ubezpieczeń OC oraz NNW.

Ponadto, zdaniem ZDS składki na OC i NNW nie stanowią też „składek na ubezpieczenie samochodu”, ponieważ ubezpieczenia te, chociaż funkcjonalnie związane z samochodem, nie zabezpieczają samego samochodu przed żadnymi ryzykami (ochroną objęty są odpowiednio kierowca i pasażerowie). W związku z tym, zdaniem ZDS, art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT (limitujący możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych składek ubezpieczeniowych w przypadku samochodów niewpisanych do ewidencji ŚT) nie znajduje zastosowania do tych ubezpieczeń.

Zmiany umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze zawartych przed 1 stycznia 2019 r.

Zdaniem ZDS, art. 8 ustawy nowelizującej, nakazujący stosowanie nowych przepisów do zmienionych umów leasingu nie znajduje zastosowania wtedy, gdy parametry umowy zmieniają się na podstawie jej postanowień (np. wartość rat leasingowych ulega zmianie w wyniku zmiany kursu waluty obcej lub WIBOR albo przesunięciu ulega data dostawy przedmiotu leasingu). W ocenie ZDS tylko takie zmiany, które są efektem negocjacji stron przeprowadzonych po jej zawarciu, mogą potencjalnie być uznane za „zmianę umowy” w rozumieniu art. 8 Ustawy nowelizującej. Ponadto, w ocenie ZDS, art. 8 ustawy nowelizującej ma cel antyabuzywny i powinien być stosowany tylko do przypadków nadużycia ustawowych uprawnień. W efekcie, przepis ten nie powinien być stosowany w przypadku zmian o technicznym charakterze, ale także tych zmian, które nie wpływają na wysokość opodatkowania stron umowy, np. cesji, skrócenia umowy czy jej wydłużenia, gdy to wydłużenie sprowadza się jedynie do rozłożenia na raty opłaty końcowej.

Refakturowanie ubezpieczenia

ZDS proponuje, aby w objaśnieniach podatkowych wskazać, że limity dla ubezpieczenia nie dotyczą finansujących w ramach umów leasingu. W takim przypadku bowiem finansujący jest jedynie pośrednikiem, dla którego ubezpieczenie jest jedynie składową ceny leasingu, nawet jeśli jest odrębnie przenoszone. To korzystający (najemca) jest podmiotem efektywnie ubezpieczonym, ponoszącym koszt ubezpieczenia i wyłącznie do niego powinny się stosować ustawowe limity.

Sposób kalkulacji kwoty 150 tys. zł wyznaczającej limit zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Zdaniem ZDS, dla celów obliczenia proporcji w umowach leasingu, kwota 150 tys. zł powinna być traktowana tak, jak wartość początkowa przedmiotu i uwzględniać hipotetycznie nieodliczony VAT. U większości podatników kwota podatku naliczonego z faktury podlegająca odliczeniu wynosi 50 proc. W konsekwencji, w takim przypadku, całość rat leasingowych/czynszu najmu zaliczą w koszty podatkowe ci podatnicy, którzy wyleasingują/wynajmą samochody o wartości netto nieprzekraczającej 134 529 zł. Z kolei dla podatników, którzy są uprawnieni do odliczania 100 proc. VAT naliczonego od wydatków samochodowych, kwota 150 tys. zł będzie stanowić w całości kwotę netto. W ich przypadku nie wystąpi bowiem VAT naliczony niepodlegający odliczeniu. Z kolei w przypadku podmiotów niebędących podatnikami albo takich, którym w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, kwota 150 tys. zł będzie w całości kwotą brutto. W konsekwencji, takie podmioty zaliczą raty leasingowe/czynsz najmu w koszty uzyskania przychodów w całości, jeżeli wartość netto leasingowanego/najmowanego samochodu będzie równa ok. 122 tys.  zł.

Jednocześnie, przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT nie przewidują żadnego ograniczenia dotyczącego nieodliczonej części VAT. W rezultacie, zdaniem ZDS, nieodliczona część podatku powinna być jedynie brana pod uwagę dla potrzeb obliczenia wartości kwoty 150 tys. zł, zaś nieodliczony VAT z raty leasingowej powinien być w całości kwalifikowany do kosztów podatkowych.