Jak wynika z uchwał V składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 14 grudnia br. przekazanych PAP w poniedziałek przez przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, Izba uznała projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) za nierealistyczny – przy założeniach przewidujących wartości bliskie dopuszczalnego wskaźnika przewidzianego w art. 243. ustawy o finansach publicznych.

RIO wskazała m.in., że woj. śląskie zaplanowało w projekcie WPF znaczny spadek wydatków bieżących w 2019 r. (z 1074 mln zł do 703 mln zł) oraz w 2021 r. (z 695 mln zł do 557 mln zł), nie odnosząc się do faktu ich znacznego obniżenia, ani jakie rodzaje wydatków zostały obniżone – mimo że objaśnień przyjętych wartości wymaga art. 226 ustawy o finansach publicznych.

„(...) Objaśnienia są tym elementem wieloletniej prognozy finansowej, dzięki któremu dokument można ocenić jako realistyczny, bądź odmówić mu takiego przymiotu. W przypadku ocenianego dokumentu objaśnienia do projektu (…) nie pozwoliły na zweryfikowanie danych (…) pod kątem realistyczności, wobec powyższego skład (orzekający – PAP) ocenia przedłożony dokument za nierealistyczny” - napisano w uzasadnieniu jednej z uchwał RIO.

Analizując możliwość uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku województwa RIO zaznaczyła, że projekt WPF woj. śląskiego zakłada tu w 2018 r. dochody na poziomie blisko 11,5 mln zł, podczas gdy średnia lat 2015-2016 i trzech kwartałów 2017 r. wyniosła niespełna 6,4 mln zł, a realizacja za trzy kwartały 2017 r. wyniosła 22,7 proc.

„Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający zwraca uwagę, że uzyskanie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku jest obarczone ryzykiem, a ich ewentualne nieuzyskanie wpłynie na pogorszenie relacji z art. 243. ustawy o finansach publicznych” - napisano w uzasadnieniu uchwały RIO.

Ponadto zaznaczono, że w razie uzyskania przez woj. śląskie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie wskazanego średniego wykonania w ostatnim czasie, a także realizacji innych wskaźników na poziomie trzeciego kwartału br., w latach 2019-2025 woj. śląskie nie zdoła osiągnąć dopuszczalnego wskaźnika przewidzianego w art. 243. ustawy o finansach publicznych.

Równocześnie RIO zwróciła uwagę, że jednym ze źródeł finansowania deficytu budżetu w 2018 r. mają być wolne środki w wysokości 43,4 mln zł. Według danych z trzeciego kwartału br. woj. śląskie dysponowało jednak niezaangażowanymi wolnymi środkami w wysokości 6,2 mln zł. Izba uznała, że nie daje to podstaw wskazania 43,4 mln zł wolnych środków jako źródła finansowania deficytu w 2018 r.

W uzasadnieniu jednej z uchwał RIO wskazała ponadto na „bardzo wysoki stan zadłużenia” woj. śląskiego – na koniec 2018 r. województwo zaplanowało dług w wysokości 924,4 mln zł, co będzie stanowiło 53 proc. planowanych dochodów.

W podsumowaniu RIO oceniła, że w kontekście nierealistycznego projektu WPF od 2019 r. woj. śląskie może nie spełnić wskaźnika z art. 243. ustawy o finansach publicznych. Negatywnie oceniono planowane dalsze zaciąganie przez województwo długu, „gdyż możliwość jego spłaty na podstawie przedłożonego dokumentu wydaje się zagrożona”. W innym miejscu RIO zaznaczyła, że wobec nierealistyczności WPF dokument ten nie będzie mógł służyć do wydania pozytywnej oceny o możliwości spłaty kredytów, które mają być głównym źródłem finansowania deficytu na 2018 r.

W kontekście przeanalizowanych danych RIO w odrębnych uchwałach negatywnie zaopiniowała projekty zarówno WPF, jak i uchwały budżetowej woj. śląskiego na 2018 r. (jako mającej wpływ na kształtowanie się sytuacji budżetowej w 2019 r. i latach kolejnych).

Informując o wycofaniu projektów obu uchwał z porządku obrad poniedziałkowej sesji sejmiku marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa mówił m.in., że co roku w budżecie województwa odnotowywana jest znaczna nadwyżka, a w przyszłym roku powinna ona sięgnąć ok. 100 mln zł, co istotnie wpłynie na analizowane przez RIO wskaźniki.

Saługa zapowiedział odwołanie się od decyzji Izby. „Chcemy przedstawić nasze argumenty licząc na to, że ta opinia zostanie wydana i uchwalimy budżet już z pozytywną opinią RIO w styczniu przyszłego roku” - zasygnalizował.

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju. Zgodnie ze zdjętym z poniedziałkowej sesji sejmiku projektem, w przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ok. 1,74 mld zł (o 17,1 proc. więcej niż w 2017 r.). Wydatki zaplanowano na 1,91 mld zł. Przekraczający 163 mln zł deficyt miałby być pokryty głównie kredytem (ok. 116 mln zł) i wolnymi środkami.(PAP)