Jak piszą jego autorzy, raport stanowi podsumowanie analizy, przeprowadzonej przez Wydział Rachunkowości Departamentu Emitentów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych niebędących funduszami inwestycyjnymi z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi raportowania finansowego, w szczególności z wymogami MSSF. Analiza dotyczyła głównie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2009, ponadto zostały nią objęte śródroczne sprawozdania finansowe sporządzone za okresy roku obrotowego 2009 i roku obrotowego 2010, a także sprawozdania finansowe/historyczne informacje finansowe podmiotów
ubiegających się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem metod wyboru sprawozdań finansowych do analizy.
Przy wyborze sprawozdań finansowych emitentów do analizy okresowej prowadzonej w 2010 roku, wysoki priorytet nadano kryterium występowania zastrzeżeń w opiniach o badanych sprawozdaniach finansowych, odmowy wyrażenia opinii lub wyrażenia opinii negatywnej.
Raport >>>