Obowiązujące obecnie przepisy przewidują, że rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi powinien zawierać miedzy innymi czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci, jeżeli się nią posługuje, a także odpowiednio wyraz "oryginał" lub "kopia". Uniemożliwia to wystawianie, przesyłanie i przechowywanie rachunków w innej formie niż papierowa, np. w formie elektronicznej.
W związku z tym, że uregulowania dotyczące wystawiania faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży nie wymagają aby zawierały one podpis wystawcy, brak jest racjonalnego uzasadnienia do utrzymywania, znacznie szerszego niż w fakturach, zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach dotyczących zazwyczaj transakcji o niższej wartości.
Przedmiotowe zmiany spowodują zatem, że na rachunkach obligatoryjne będzie umieszczanie tylko następujących danych: daty wystawienia i numeru kolejnego rachunku, określenia rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowej oraz ogólnej sumy należności wyrażonej liczbowo i słownie.
Rozporządzenie wejdzie w życie 11 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 204).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line