Pytanie

Czy w JPK w pliku faktury musimy wystawić wszystkie linie z faktur zakupu?

Prowadzimy ewidencję zakupu towarów i usług, gdzie nie księgujemy wszystkich pozycji z faktury. W ewidencji VAT zakupy netto ujmujemy wg stawek VAT, natomiast w księgach rachunkowych koszty z danej faktury rozdzielamy wg miejsc powstawania kosztów.

Czy jeżeli będziemy musieli pokazać wszystkie pozycje z faktury zakupowej, to czy możemy przesłać skany faktur zakupowych, które mamy w systemach obiegu dokumentów?

Odpowiedź eksperta Vademecum Głównego Księgowego

Każda z pozycji na fakturze powinna zostać odzwierciedlona w JPK w pliku xml w osobnym rekordzie umieszczonym w sekcji "FakturyWiersze".

Przesyłanie JPK nie oznacza przesyłania skanów dokumentów źródłowych, lecz elektronicznej postaci ksiąg podatkowych lub ich części.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 193a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, określi minister finansów w drodze rozporządzenia, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów dostępne są odpowiedzi dotyczące JPK. Na pytanie, czy w przypadku faktur wielopozycyjnych każda z pozycji na fakturze będzie musiała zostać odzwierciedlona w pliku xml w osobnym rekordzie umieszczonym w sekcji "FakturyWiersze", czy też możliwe będzie raportowanie (na poziomie pojedynczych faktur) danych zagregowanych, np. według stawki VAT, zawarto wyjaśnienie, że każda z pozycji na fakturze powinna zostać odzwierciedlona w pliku xml w osobnym rekordzie umieszczonym w sekcji "FakturyWiersze".

Należy wyjaśnić, że przesyłanie JPK nie oznacza przesyłania skanów dokumentów źródłowych, lecz elektronicznej postaci ksiąg podatkowych lub ich części.