Zobacz: Sejm: pobór należności niepodatkowych zadaniem administracji podatkowej >>

W centrach obsługi podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z podatkami, akcyzą, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i obsługą systemu e-PUAP. W zakresie składanych podań i deklaracji oraz wydawanych zaświadczeń i udzielanych wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego obsługa w centrach prowadzona będzie niezależnie od miejsca zamieszkania, czy miejsca prowadzenia działalności przez podatników - w tych kwestiach przestanie obowiązywać tzw. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego.

W całym kraju w pierwszym etapie planowane jest uruchomienie 50 takich centrów obsługi. W Małopolsce od 1 września zostaną uruchomione pierwsze cztery centra obsługi: w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie, w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu i w Urzędzie Skarbowym w Bochni. Pilotażowo, od 1 września, w tych centrach działalność rozpocznie 8 asystentów podatnika. Od 1 stycznia 2016 r. asystenci podatnika będą już funkcjonowali we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

Asystenci podatnika mają pomóc w uzyskaniu rzetelnej wiedzy podatkowej na start w biznesie. Jest to usługa dedykowana mikroprzedsiębiorcom, a świadczona będzie przez pierwsze półtora roku prowadzenia działalności. Do ich zadań będzie należała pomoc przedsiębiorcy w pokonywaniu pojawiających się trudności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach przedsiębiorcy i realizacji przez niego obowiązków podatkowych, informowanie o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, udzielanie ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i ZUS.

Zobacz też: Nowocześni podatnicy oczekują od administracji podatkowej e-usług >>

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa