Pytanie

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Czy wymaga zmian w systemach księgowych dla pełnej księgowości i PKPiR?

Czy może będzie to samodzielny program rozpowszechniany przez MF?

Od kiedy i dla kogo będzie obowiązkowy?

Czy przewidziany jest jakiś okres przejściowy?

Odpowiedź

Jednolity plik kontrolny to format, w jakim od 1 lipca 2016 r. (duzi przedsiębiorcy) lub 1 lipca 2018 r. (mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy) będą obowiązani przekazywać organom podatkowym dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych.

Uzasadnienie

Od 1 lipca 2016 r. dodany zostanie art. 193a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Z § 1 tego artykułu wynikać będzie, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Z kolei art. 193a § 2 o.p. stanowić będzie, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., stanowią jednolity plik kontrolny. Wprowadzenie tych przepisów ma umożliwić organom podatkowym łatwiejsze kontrolowanie ksiąg podatkowych prowadzonych w formie elektronicznej. Obecnie bowiem analiza danych dostarczanych przez podatników w formatach elektronicznych (np. jako pliki PDF) nie może być zautomatyzowana, a w konsekwencji jest pracochłonna.

Zmiana, o której mowa, wymagać będzie dokonania zmian przez programach komputerowych służących do prowadzenia ksiąg podatkowych, tj. programy te będą musiały być w stanie eksportować dane do jednolitego pliku kontrolnego. Jednocześnie nic na dzień dzisiejszy nie wiadomo, aby wprowadzeniu zmian, o których mowa, miało towarzyszyć rozpowszechnianie przez Ministerstwo Finansów stosownego programu komputerowego. Pewne jest natomiast, że – na podstawie art. 193a § 3 o.p. – minister finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Przepisy, o których mowa, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r., lecz przez dwa pierwsze lata (do końca czerwca 2018 r.) obowiązkowe będą musiały być stosowane tylko przez dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy będą obowiązani dostosować się do wskazanych przepisów dopiero od 1 lipca 2018 r. (zob. art. 29 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł