Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej jednostki sektora finansów publicznych korzystające ze środków pochodzących z funduszy UE muszą pamiętać o odpowiednim dostosowaniu swoich planów kont. Należy też pamiętać, że księgowość musi być odpowiednio prowadzona w momencie uzyskiwania środków z Unii Europejskiej, nie tylko ze względów ewidencyjnych, ale przede wszystkim, kontrolnych. Ewidencję otrzymanych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i wszystkich operacji związanych z tymi środkami należy wykazywać na specjalnie wydzielonych kontach.

Jeżeli więc dana jednostka takich kont nie uwzględnia, powinna wprowadzić zmiany w zakładowym planie kont. Prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych na takich kontach musi być zgodne z ogólnymi zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości danego podmiotu, a także ustawy o rachunkowości. Dla celów kontrolnych, a także łatwości prezentacji danych dotyczących wydatków dofinansowanych w ramach programu szczegółowego komisji europejskiej "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" (ISEC) jednostka powinna poprowadzić wyodrębnioną księgowość.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego Administracja