Projekt zmian w ustawie Prawo celne

Dostosowanie krajowych przepisów prawa celnego dotyczących poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do regulacji unijnych to główne założenie przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy Prawo celne.

Nowelizacja ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.) wynika z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 20011 r. P 29/10. W ww. wyroku Trybunał orzekł, że art. 93 ust. 2 ustawy - Prawo celne, w zakresie, w jakim dotyczy stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy jest niezgodny z Konstytucją RP.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zmiany podyktowane są również koniecznością dostosowania krajowych przepisów prawa celnego do przepisów unijnych.

Pierwsza z proponowanych zmian polega na dostosowaniu krajowych przepisów prawa celnego dotyczących poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (Dz. Urz. UE L 145). Zgodnie z art. 30 rozporządzenia organy celne nie mogą pobierać opłat z tytułu przeprowadzonych kontroli celnych, jeżeli odbywa się to w godzinach pracy urzędu. W związku z powyższym projekt zmian w ustawie Prawo celne zakłada zniesienie opłat za czynności badania i analizy towaru przeprowadzone przez organy celne, w ramach wykonywania kontroli celnej - w art. 92 ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4.

Druga z przedstawionych w projekcie zmian dotyczy wykonania wyroku TK o którym mowa powyżej. Przepis art. 93 ust. 2 ustawy Prawo celne traci moc z dniem 25 listopada 2012 r., dlatego w projekcie zaproponowano jego nowe brzmienie. Zgodnie z powołanym przepisem Minister Finansów określa w drodze rozporządzenia stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie lub magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny.

Doprecyzowano, iż ustalając wysokość opłaty Minister uwzględni wartość celną towarów lub wartość rynkową, ustalaną na podstawie wartości rynkowej towaru identycznego lub podobnego.

Nowy przepis (art. 93 ust. 1a) zawiera również wytyczne dla Ministra jakie wartości należy uwzględnić ustalając stawki opłat. Całkowita opłata za przechowywanie towarów w depozycie urzędu celnego nie może być wyższa od wartości celnej towaru i nie może być niższa od równowartości kwoty 10 euro.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy Prawo celne obowiązują do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, o których mowa powyżej.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.