Projekt, który jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. SK 18/09), w którym za niekonstytucyjne uznano niektóre regulacje dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, przewiduje jednolite stawki podatkowe, nie uwzględniając takich czynników jak zamiar lub wina podatnika czy skala wyrządzonej szkody. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny zauważył w wyroku, że aksjologia konstytucyjna wymaga, aby w procesie wymierzania tego podatku uwzględniana była społeczna szkodliwość czynu.

Zobacz też: Będą nowe zasady opodatkowania nieujawnionych przychodów >>

Zdaniem Rady Legislacyjnej, znajdujące się w uzasadnieniu projektu stwierdzenie, że brak jest prawnej możliwości różnicowania stawek podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, budzi wątpliwości i nie jest dostatecznie uargumentowane. Rada Legislacyjna zwraca też uwagę na to, że TK wyraził wątpliwość związaną z rozkładem ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym wskazanego podatku.

Również zdaniem Pracodawców RP projektowane przepisy w tym zakresie naruszają zasadę sprawiedliwości społecznej. W wyniku niestandardowych konstrukcji prawnych przewidzianych przez ustawodawcę mogą one bowiem nieść niekorzystne skutki podatkowe również dla płatników – ze względu na brak możliwości udokumentowania poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych.

Ponadto zdaniem ekspertów, zarówno Rady Legislacyjnej jak i Pracodawców RP, propozycja projektodawcy co do przedłużenia terminu przedawnienia do 10 lat rażąco pogorszy sytuację podatników w toku postępowania. Warto zastanowić się nad tym, czy konieczne jest tak znaczne wydłużenie tego terminu w stosunku do zasad ogólnych, wynoszących 5 lat.

Zobacz też: Nowa definicja przychodów z nieujawnionych źródeł >>