W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 1836) zaproponowano zmianę brzmienia art. 181, przez dodanie do istniejącego katalogu otwartego dowodów w postępowaniu podatkowym również dokumentów zgromadzonych w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzona zmiana pozostaje bez wpływu na toczące się postępowania, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 ustawy).

Wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej
Ponadto w projekcie zaproponowano dodanie § 3 do art. 293 ustawy, przewidującego wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1)    niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2)    nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3)     zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.

Zaświadczenie o niezłożeniu przez podatnika deklaracji
Jednocześnie w projekcie proponuje się wprowadzenie trybu udostępnienia tych informacji przez wskazanie w nowym art. 306ia ustawy, że organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji wskazanych w projektowanym art. 293 § 3 ustawy, w tym informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji pomimo upływu terminu na jej złożenie.

Przy czym użyty w przepisie zwrot „niezłożeniu przez podatnika deklaracji” nie obejmuje przypadków, gdy wprawdzie podatnik nie złożył deklaracji, ale termin do jej złożenia jeszcze nie upłynął. Proponowane brzmienie przepisów nie wprowadza warunków podmiotowych bycia kontrahentem podatnika. Kontrahentem podatnika mogą być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wydanie zaświadczenia może być każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Wydanie przedmiotowego zaświadczenia będzie podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Wprowadzenie ww. przepisu ma na celu:
1)    ochronę podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów;
2)    wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów;
3)    umożliwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej kontrahenta.

Przy wydawaniu przedmiotowych zaświadczeń nie przewiduje się trybu umożliwiającego podważenie informacji organu podatkowego, na podstawie, której udostępniono informacje kontrahentom, gdyż organ podatkowy wydaje zaświadczenie potwierdzające określone fakty. Podatnik, którego dotyczy zaświadczenie, może natomiast wystąpić o wydanie zaświadczenia. Na podstawie art. 306c podatnik może zaskarżyć odmowę wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów