Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) obciążają koszty uzyskania przychodów pracodawcy w chwili przekazania środków na odrębny rachunek funduszu.

Należny za dany rok odpis ewidencjonuje się zapisem:

Wn konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Ma konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zaś przelew środków zapisem:

Wn konto 133 Rachunki bankowe środków wyodrębnionych

Ma konto 131 Bieżący rachunek bankowy.

Zakupy ze środków ZFŚS zmniejszają ten fundusz zapisem:

Wn konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ma konto 133 Rachunki bankowe środków wyodrębnionych.

Należy pamiętać, że paczki świąteczne otrzymane przez pracowników stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy, bez względu na to, czy zostaną sfinansowane ze "zwykłych" środków pracodawcy czy też z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednak art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Podobnie jak dotychczas ustawodawca zastrzegł, iż rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jeśli więc paczki o wartości niższej niż 380 zł były jedynymi świadczeniami w danym roku, ich wartość nie będzie ujęta w przychodach pracowników podlegających opodatkowaniu.