Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zamieściła na swojej stronie internetowej opinię do projektu tzw. III ustawy deregulacyjnej (projekt został uchwalony przez Sejm 16 listopada).

W swojej opinii POHiD wskazała na regulacje dotyczące nieterminowych płatności, takie jak:

1) różne terminy obowiązkowej korekty zobowiązań podatkowych w stosunku do tych samych nieuregulowanych płatności (30 i 90 dni w CIT/PIT, 150 dni w VAT), co komplikuje proces identyfikowania przeterminowanych zobowiązań i powoduje konieczność wielokrotnego ustalania kwot do korekty podstawy opodatkowania dla każdego z podatków z osobna;

2) ingerencja władz skarbowych w ustalane pomiędzy kontrahentami terminy płatności – w przypadku terminów płatności dłuższych niż 60 dni nakłada bowiem obowiązek korekty z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów, niezależnie od tego na kiedy przypada zakontraktowany pomiędzy stronami termin płatności;

3) brak wpływu na zobowiązania podatkowe podmiotów rozliczających się według uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku;

4) nie ma możliwości korekty przychodu po stronie wierzyciela, co powoduje, że na zmianach zyska przede wszystkim budżet państwa;

5) 30 proc. sankcja w podatku VAT w przypadku braku korekty podatku naliczonego przez dłużnika w określonym terminie, ale brakuje regulacji odnoszących się do należności spornych, będących w trakcie postępowań ugodowych lub sądowych."

Termin wejścia w życie to 1 stycznia 2013 roku. Zdaniem POHiD jest to zbyt krótki termin na dostosowanie przez przedsiębiorców systemów finansowo-księgowych.