Pracodawcy nie chcą rozszerzenia dostępu do tajemnicy skarbowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce umożliwić Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową. Eksperci Komitetu Podatkowego Pracodawców RP uważają, że jest to niebezpieczne rozwiązanie.

Przypominają, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa MSW. O zmianę przepisów, upoważniających Policję do dostępu do akt i informacji stanowiących tajemnicę skarbową wnioskował już resort w 2013 r. Propozycja ta nie została jednak uwzględniona ze względu na powagę tajemnicy skarbowej, o której stanowi art. 293 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Chodzi o indywidualne dane w deklaracjach i innych dokumentach składanych przez podatników, płatników czy inkasentów.

Szersza propozycja MSW, obejmująca swoim zakresem również ABW i Straż Graniczną, nie jest więc w opinii Komitetu Podatkowego dobrym pomysłem. Z jednej strony jest oczywista potrzeba wzrostu efektywności ustaleń dotyczących przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, z drugiej zaś należy chronić indywidualne i niezwykle wrażliwe dane o podatnikach. Poza tym wydaje się bardzo prawdopodobne, że - ze względu na charakter działania sprawców przestępstw - ewentualne zwiększenie uprawnień odpowiednich służb nie zwiększy ich zdolności w zakresie zwalczania przestępczości.

Zdaniem ekspertów, dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową powinien być ściśle rozumianym wyjątkiem. Taki wyjątek został już przyznany Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego z zakresie informacji objętych tajemnicą skarbową na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych, czyli zapobieżeniu przestępstwom lub ich wykryciu oraz ustaleniu sprawców i uzyskaniu dowodów. To zdaje się być wystarczającym zabezpieczeniem dla interesów Skarbu Państwa.

Poza tym istnieje już szereg organów i instytucji, które ze względu na charakter swych działań, w szczególności, jeżeli chodzi o kontrolę prawidłowości należności publicznoprawnych, mają dostęp do tajemnicy skarbowej. Trzeba też wziąć pod uwagę interes samego podatnika, który byłby inwigilowany ze wszystkich możliwych stron, a także nieekonomiczność wykonywania przez różne organy tych samych działań, a nawet ryzyko wzajemnego wkraczania w swoje kompetencje.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.