Pytanie

Czy spółka postąpi prawidłowo przyjmując jako podstawę do podatku od nieruchomości wartość początkową środka trwałego - sieci wodociągowej? W związku ze zmianą sposobu przekazania sieci wodociągowej przez gminę, powstanie od października obowiązek podatku od nieruchomości. Sieć została wybudowana 5 lat temu, dotychczas użytkowana była na podstawie umowy o oddanie w zarząd, jednak we wrześniu zostanie przekazana umową darowizny.

Odpowiedź

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci wodociągowej, będzie jej wartość początkowa. Za wartość początkową tejże budowli należy uznać jej wartość rynkową z dnia nabycia, wskazaną w umowie darowizny.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l. podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6, stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Stosownie do art. 22f u.p.d.o.f. oraz 16f u.p.d.o.p. podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Za wartość początkową środków trwałych uważa się, co do zasady:

  •     w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia,
  •     w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,
  •     w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Tak wynika z art. 22g u.p.d.o.f. oraz 16g u.p.d.o.p.

Piszecie Państwo, że spółka nabędzie na mocy umowy darowizny własność sieci wodociągowej. Wartość tejże budowli, określona w umowie darowizny, stanowi wartość początkową środka trwałego, którą wraz z przekazaniem sieci wodociągowej do używania należy ująć w prowadzonej przez spółkę ewidencji środków trwałych. Od tej wartości należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Ta sama wartość będzie również podstawą opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów