Odpowiedź:

Naliczane kwartalnie odsetki należy przeliczać na walutę polską po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień naliczenia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Naliczenie odsetek od kredytu nie jest operacją sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a zatem do przeliczenia tej operacji zasadne jest zastosowanie kursu z punktu 2, czyli średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień naliczenia.

Michał Topulniak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 11.11.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami