W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu. Podatnik zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego i rozlicza się z urzędem skarbowym według podatku zryczałtowanego tj. 8,5% (na podstawie złożonego oświadczenia). W umowie najemca zobowiązuje się płacić podatnikowi czynsz za wynajem mieszkania a także opłat. Chodzi tu o opłatę za lokal, koszty energii elektrycznej oraz gaz. Kwotę z tytułu tych opłat najemca wpłaca podatnikowi na konto bankowe, w dwóch oddzielnych przelewach (jako czynsz najmu i jako opłaty dodatkowe związane z eksploatacją przedmiotu najmu).

Podatnik miał wątpliwości i zapytał fiskusa od jakiej kwoty jest zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy - czy od wszystkich otrzymanych pieniędzy tj. czynszu za wynajem mieszkania wraz z opłatami dodatkowymi związanymi z eksploatacją przedmiotu najmu (opłata za lokal, koszty energii elektrycznej i gazu), czy tylko od czynszu, czyli przychodu.

Sam podatnik uważa, że podatek powinien zostać zapłacony tylko od kwoty czynszu najmu, który stanowi jego przychód. Pieniądze otrzymane na rzecz opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu nie stanowią jego przychodu.

Fiskus uznał to stanowisko za prawidłowe wskazując, że jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe podatnika, jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności z tytułu opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu, do których ponoszenia zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla podatnika. W zakresie uiszczania opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu podatnik pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a administratorem budynku. W związku z tym opłaty te nie będą stanowić dla niego przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 lipca 2014 r., sygn. akt ITPB1/415-438/14/KK

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego