Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który na mocy porozumienia rozwiązał ze spółką umowę o pracę. Jednocześnie podatnik przystąpił do Programu Dobrowolnych Odejść. W związku z tym otrzymał rekompensatę oraz odprawę. Od wypłaconych kwot pracodawca odprowadził zaliczki na podatek dochodowy.

Podatnik zapytał jednak fiskusa, czy te wypłacone kwoty korzystają ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, w związku z czym przysługuje mu prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Sam podatnik uważa, że wypłacona mu rekompensata i odprawa podlegają zwolnieniu z PIT jako zadośćuczynienie wynikające wprost z porozumienia zbiorowego. Podatnik uznał, że przy kwalifikowaniu danego świadczenia jako podlegającego zwolnieniu, brać należy pod uwagę nie tyle kwestię jego nazewnictwa, lecz ogólnie cel, jakiemu ma służyć jego przyznanie.

Fiskus nie do końca się zgodził. Według organu, istoty odprawy nie należy zatem doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie jest odszkodowaniem, czyli naprawieniem szkody lub straty, jaką pracownik poniósł w związku z pozbawieniem go zatrudnienia. De facto jest ona świadczeniem pracodawcy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niemożliwość, niecelowość lub zbędność kontynuacji stosunku pracy.

Inaczej rzecz się ma w przypadku rekompensaty. Tu fiskus zgodził się podatnikiem, że zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Skoro bowiem, wypłata świadczeń finansowych w formie rekompensat nastąpiła na podstawie regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść, a podstawę prawną funkcjonowania ww. Programu stanowił Kodeks pracy, to spełniona została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4511-167/15/MD, LEX nr 271436

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł