W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka prowadzącą działalność gospodarczą za granicą. Pracownicy spółki wykonują prace budowlane w różnych krajach (nie tylko UE) w ramach oddelegowania. Spółka nie zapewnia swoim pracownikom bezpłatnego zakwaterowania. Wszystkie koszty pokrywa zagraniczny kontrahent.

Spółka zadała fiskusowi pytanie, czy świadczenie w postaci prawa do bezpłatnego zakwaterowania w czasie wykonywania prac należy traktować, jako świadczenie podlegające PIT jako przychód ze stosunku pracy. Sama spółka uważa, że koszty zakwaterowania jego pracowników pokrywane w całości przez kontrahenta zagranicznego nie stanowią dla pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma więc obowiązku wliczania wartości zakwaterowania pracownika do wynagrodzenia, a co za tym idzie nie ma również obowiązku pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Spółka uważa też, że nie znajdzie tu również zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, który mówi o zwolnieniu z podatku wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, ponieważ nie są to świadczenia ponoszone przez pracodawcę, lecz przez kontrahenta, odbiorcę usług.

Fiskus się zgodził. Jego zdaniem, skoro to zagraniczny zleceniodawca ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia (zakwaterowania), tym samym to świadczenie jest ponoszone wyłączenie przez niego, a spółka nie ponosi żadnych, także pośrednich, kosztów zakwaterowania swoich oddelegowanych pracowników. Fiskus stwierdził więc, że z tytułu zapewnienia oddelegowanym pracownikom przez zagranicznego przedsiębiorcę bezpłatnego zakwaterowania w czasie wykonywania dla niego prac na spółce nie ciążą żadne obowiązki płatnika. Skoro spółka nie ponosi żadnych kosztów zakwaterowania swoich oddelegowanych pracowników, to nie ponosi świadczenia, od którego mogłaby pobrać, a następnie wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek. A ponieważ na spółce nie ciążą obowiązki płatnika to bezprzedmiotowym stało się rozstrzygnięcie, czy zapewnienie pracownikom zakwaterowania powoduje powstanie u nich przychodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/4511-222/15/DP, LEX nr 264418

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego