Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2015 r. W przedmiotowej sprawie podatnik kupił od spółdzielni mieszkanie za nieco ponad 25 tys. złotych. Wartość rynkowa mieszkania wynosiła nieco ponad 126 tys. złotych, ale spółdzielnia zastosowała 80 proc. bonifikatę. Bonifikata została zastosowana na podstawie statutu spółdzielni, który stanowił, że jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, nieodpłatnie to najemcy przysługuje możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności przy zastosowaniu określonych bonifikat.

A podatnik był pracownikiem państwowego zakładu pracy przekazującego swe zasoby do spółdzielni mieszkaniowej i nabył prawo do maksymalnej zniżki z tytułu pracy w tym zakładzie. Po dokonaniu sprzedaży spółdzielnia wystawiła i doręczyła podatnikowi PIT-8C, w którym wskazała udzieloną bonifikatę od zakupionego lokalu mieszkalnego.

Podatnik zapytał jednak fiskusa, czy ta bonifikata stanowi przychód, który powinien zostać opodatkowany. Zdaniem podatnika, bonifikata jest jego prawem wynikającym z długoletniego zatrudnienia w państwowym zakładzie pracy. Przywilej ten określa zarówno ustawa jak i statut spółdzielni mieszkaniowej, a nie umowa. Dlatego podatnik uznał, że zastosowana bonifikata nie mieści się w katalogu przychodów będących podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym samym naliczony podatek od wartości udzielonej bonifikaty jest świadczeniem nienależnym Skarbowi Państwa.

Fiskus się zgodził. Organ podkreślił, że skoro cena sprzedaży ulega zmniejszeniu, u nabywcy następuje przysporzenie majątku stanowiące różnicę pomiędzy wartością towaru a faktycznie zapłaconą ceną. Nie w każdym przypadku przysporzenie to będzie jednak rodziło skutek podatkowy. Jeśli bowiem bonifikaty udzielane są ściśle na zasadach określonych w statucie spółdzielni, a krąg osób uprawnionych do wykupu mieszkań z bonifikatą będzie nieograniczony, udzielenie bonifikaty będzie podatkowo obojętne.

A podatnik otrzymał bonifikatę na podstawie przepisów skierowanych do wszystkich osób spełniających warunki przewidziane w statucie. Zatem wszystkie osoby spełniające określone statutem warunki mogą wykupić mieszkania za cenę obniżoną o wartość bonifikaty obliczonej według zasad przewidzianych w statucie. Tym samym, skoro skorzystanie z bonifikaty nie jest ograniczone do konkretnych osób, lecz wynika z przepisów o charakterze generalno-abstrakcyjnym, to korzystanie z tej bonifikaty należy uznać za neutralne podatkowo. Oznacza to, że u podatnika z tytułu skorzystania z bonifikaty nie powstał przychód do opodatkowania. Wartość bonifikaty nie podlega tym samym wykazaniu w zeznaniu podatkowym, gdyż bonifikata w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4511-13/15/BJ, LEX nr 268607

Omówienie pochz programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Najem nieruchomości a podatki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł