Cieszę się, że posłowie przyjęli również poprawkę PSL - powiedział wicepremier Pawlak. Sejm zdecydował o wykreśleniu zapisu, który nakładał na kredytobiorcę obowiązek informowania banku z dwutygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze spłaty kredytu w walucie.

Wicepremier Pawlak przypomniał, że pierwszy projekt rozwiązania problemu spreadów został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki już w grudniu 2010 r. – Od dawna alarmowaliśmy, że wysokość spreadów nie jest określona w umowach i może być dowolnie i jednostronnie kształtowana przez bank. Cieszę się, że Sejm przyjął naszą argumentację i kredytobiorcy będą mogli sami decydować jak chcą spłacać kredyt, w walucie czy w złotówkach – dodał.

Znowelizowana przez Sejm 29 lipca 2011 r. ustawy prawo bankowe umożliwia spłatę rat w walucie obcej, bez dodatkowych opłat i kosztów, np. za aneksy do umów.