Podatnicy przechodzący do "dużego urzędu skarbowego" są obowiązani zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana, składając zawiadomienie według ustalonego wzoru. Oznacza to, że zawiadomienie powinno nastąpić do jutra. Dla zachowania terminu wystarczy np. nadanie pisma listem poleconym w placówce pocztowej.

Wzór zawiadomienia określa załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 175, poz. 1698). Brak dokonania tego zawiadomienia nie ma znaczenia prawnego dla określenia właściwości urzędu skarbowego, ponieważ zmiana właściwości następuje z mocy samego prawa niezależnie od woli czy działań podatnika. Niedopełnienie opisanych formalności może jednak skutkować odpowiedzialnością karną skarbową.

Więcej na ten temat w komentarzu Radosława Kowalskiego "Zawiadomienie o przejściu do dużego urzędu skarbowego na przykładach" opublikowanym w programie Lex Vademecum Doradcy Podatkowego