Pytanie

Posiadam stopień niepełnosprawności i jestem emerytką.
Czy mogę odliczyć sobie podatek od PIT za dany rok w związku z posiadanym orzeczeniem?
Zaznaczam, że nie chodzi mi o żadne ulgi rehabilitacyjne, które mi przysługują jak poniosę wydatki na zakup sprzętu, rehabilitacje itp.

Odpowiedź

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest samo przez się podstawą do skorzystania z jakichś ulg podatkowych. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulg podatkowych, o ile dokonała określonych wydatków (na cele rehabilitacyjne).

Uzasadnienie

Nie do końca rozumiem pytanie. Wydaje się, że pytanie dotyczy sytuacji, w której podatnik uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności i w związku z tym chciałby uzyskać jakieś korzyści podatkowe.
O ile rozumiem pytanie, to pytacie Państwo o to, czy z tego tytułu, że podatnik ma orzeczenie o niepełnosprawności może z tego tytułu dokonać jakichś odliczeń od podatku, bądź od podstawy opodatkowania.
Nie jest to możliwe bez dokonywania żadnych wydatków. Z racji tego, że podatnik ma orzeczenie o niepełnosprawności nie przysługują mu żadne ulgi podatkowe, tzn. ulgi podatkowe nie wynikają z samego tego faktu, że podatnik ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak wynika z przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w danym roku podatkowym.

Ulga podatkowa jest zatem związana z dokonywaniem wydatków – na określone cele – przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną (albo utrzymującą osobę niepełnosprawną). Podatnikowi nie przysługuje zatem ulga z samego tylko faktu, że jest osobą niepełnosprawną. Podatnik musi dokonać wydatków, aby skorzystać z ulgi (obejmującej właśnie część dokonywanych wydatków).

Dla osób niepełnosprawnych (mających orzeczenie o niepełnosprawności) przewidziano tylko ulgi rehabilitacyjne. One są zaś związana z dokonywaniem wydatków. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi bez wcześniejszego dokonania wydatków na określone cele.
Dla osób niepełnosprawnych nie przewidziano żadnych innych więcej – specjalnych, dedykowanych właśnie dla tych podatników – ulg podatkowych.

Reasumując – uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest samo przez się podstawą do skorzystania z jakichś ulg podatkowych. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulg podatkowych, o ile dokonała określonych wydatków (na cele rehabilitacyjne).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego