Założenia te mają stanowić podstawę (założenia ramowe) dla opracowywanych (zmienianych) w nadchodzących latach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASs) oraz Przewodników dotyczących Rekomendowanych Praktyk (RPGs).

Opublikowane Założenia koncepcyjne stanowią rezultat wieloetapowego procesu, który rozpoczął się w 2006 r. i obejmują zagadnienia publikowane dotychczas pojedynczo jako tzw. wersje wstępne. Definicje podstawowych kategorii wykorzystywanych w sprawozdaniach finansowych jednostek sektora publicznego zostały obecnie zbliżone do definicji stosowanych w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej IASB.

Za podstawowe kategorie wykorzystywane w sprawozdaniach finansowych jednostek sektora publicznego uznano: aktywa, zobowiązania, przychody, koszty, wkłady właścicieli oraz dystrybucje (wypłaty) na rzecz właścicieli. Jednocześnie, jak stwierdzono w rozdziale Założeń koncepcyjnych poświęconemu pozycjom wykorzystywanym w sprawozdaniach finansowych, w określonych okolicznościach standardy (IPSASs) mogą zezwalać bądź wymagać ujmowania zasobów lub zobowiązań, które nie spełniają definicji wymienionych w Założeniach koncepcyjnych.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego