Opublikowany 18 listopada jednolity tekst ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 938),

2) ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 911),

3) ustawą z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379),

4) ustawą z 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 911),

5) ustawą z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146),

6) ustawą z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1626),

7) ustawą z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877),

8) ustawą z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238),

9) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt K 14/13 (Dz. U. poz. 532),

10) ustawą z 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130),

11) ustawą z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1189),

12) ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),

13) ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1117),

14) ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 394 i 905),

15) ustawą z 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358),

16) ustawą z 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1190),

17) ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513),

18) ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1854),

19) ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),

20) ustawą z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890),

21) ustawą z 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2150),

22) ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

23) ustawą z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1257),

24) ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 października 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów