Nowelizacja wynikała z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 20011 r. P 29/10. W ww. wyroku Trybunał orzekł, że art. 93 ust. 2 ustawy - Prawo celne , w zakresie, w jakim dotyczy stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy jest niezgodny z Konstytucją RP.

Pierwsza ze zmian polega na dostosowaniu krajowych przepisów prawa celnego dotyczących poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 145). Zgodnie z art. 30 rozporządzenia organy celne nie mogą pobierać opłat z tytułu przeprowadzonych kontroli celnych, jeżeli odbywa się to w godzinach pracy urzędu. W związku z powyższym zniesiono opłaty za czynności badania i analizy towaru przeprowadzone przez organy celne, w ramach wykonywania kontroli celnej.

Druga ze zmian dotyczy wykonania wyroku TK o którym mowa powyżej. Przepis art. 93 ust. 2 Prawa celnego traci moc z dniem 25 listopada 2012 r., dlatego przygotowane zostało jego nowe brzmienie. Zgodnie z powołanym przepisem minister finansów określa w drodze rozporządzenia stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie lub magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny. Doprecyzowano, iż ustalając wysokość opłaty minister uwzględni wartość celną towarów lub wartość rynkową, ustalaną na podstawie wartości rynkowej towaru identycznego lub podobnego.

Nowy przepis (art. 93 ust. 1a) zawiera również wytyczne dla Ministra jakie wartości należy uwzględnić ustalając stawki opłat. Całkowita opłata za przechowywanie towarów w depozycie urzędu celnego nie może być wyższa od wartości celnej towaru i nie może być niższa od równowartości kwoty 10 euro.

Ustawa z 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1116) wchodzi w życie 25 października b.r.

Przywołane akty prawne

Ustawa z 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.)