Minister finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 8160/12 wyjaśnił zasady organizowania charytatywnych loterii fantowych.

W wyniku nowelizacji w 2011 r. ustawy o grach hazardowych wprowadzono uproszczone zasady urządzania i organizowania loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej o której mowa w art. 70 ustawy,  tzw. małych loterii fantowych. Kwota bazowa dla danego roku jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Obecnie wynosi ona 3.560,83 zł.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na organizację takich loterii, wystarczającym jest, że osoby je organizujące dokonają zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wymóg dotyczący składania gwarancji wypłacalności nagród został zastąpiony obowiązkiem złożenia zeznania wypłacalności nagród.

Dochód z małych loterii fantowych powinien być w całości przeznaczony na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w tym przypadku dobroczynnych.

Minister podkreślił, że nie widzi potrzeby zmian w przepisach dotyczących organizowania charytatywnych loterii fantowych.

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)