Pytanie

Spółka opłaca pracownikowi uprawnienia budowlane raz na rok w izbie okręgowej. Uprawnienia pracownikowi są niezbędne do wykonywania w firmie prac związanych z nadzorem budowlanym.
Czy kwotę należy wliczyć do dochodu pracownika i pobrać od tego podatek dochodowy?

Odpowiedź


Tak, kwoty powyższe spółka powinna doliczać do "normalnych" przychodów pracownika i je opodatkowywać podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, że przychodami pracowników są świadczenia pieniężne ponoszone za nich przez pracodawców. Dotyczy to również opłacanych za pracowników składek członkowskich w okręgowych izbach architektów oraz inżynierów budownictwa (zakładam, że opłacania przez spółkę takich składek członkowskich dotyczy pytanie). Jednocześnie z przepisów art. 21 u.p.d.o.f. nie wynika, aby w przypadkach takich osiągane przez pracowników przychody były zwolnione od podatku.

Prowadzi to do wniosku, że przychody z tytułu opłacania przez pracodawców za pracowników składek członkowskich w okręgowych izbach architektów oraz inżynierów budownictwa są opodatkowane. Kwoty takie spółka powinna zatem doliczać do "normalnych" przychodów pracownika i je opodatkowywać podatkiem dochodowym. Odpowiednie zastosowanie ma w tym przypadku interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 marca 2010 r., ITPB2/415-23/10/MK, w której czytamy, że "zwrot pracownikom przez pracodawcę równowartości 50 proc. rocznej składki na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa stanowi określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód tych pracowników ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych".

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego