Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy akcjonariuszowi spółki mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Wyrok WSA w Poznaniu z 19 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Po 258/11, nieprawomocny.

WSA uznał, że koszty odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę na wypłatę dywidendy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu tej spółki. Należy wskazać, że wydatki tego rodzaju nie znajdują się w negatywnym katalogu kosztów w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Tym samym o tym, czy mogą one stanowić koszt uzyskania, czy też nie, decyduje wynik wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a więc to, czy ich poniesienie służy osiąganiu przychodów bądź zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła. Mając na uwadze, że jednym z podstawowych celów spółki jest osiąganie zysku, a obowiązkiem jego wypłata wspólnikom, co wiąże się z ogółem prowadzonej działalności, kierunek wykładni zaprezentowany przez sąd wydaje się w pełni uzasadniony.

Jakkolwiek jest to kolejny pozytywny wyrok WSA w tej kwestii, należy pamiętać, że organy podatkowe zajmują odmienne stanowisko, a i wśród sądów na tym tle występuje zróżnicowanie poglądów. Wskazane rozbieżności są na tyle duże, że NSA po korzystnych dla podatników wyrokach w 2010 r., w czerwcu tego roku zdecydował się na skierowanie tej kwestii do poszerzonego składu NSA. Wydaje się zatem, że dopiero podjęcie przez skład 7 sędziów NSA uchwały w tej sprawie będzie miało realny wpływ na jednolitość zapadających rozstrzygnięć.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 13 czerwca 2011 r.