Celem zmian jest dostosowanie przepisów do noweli Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącej europejskiego poświadczenia spadkowego. Dokument ma ułatwić dowodzenie praw do spadku w innych państwach UE.

Resort sprawiedliwości wyszedł z założenia, że europejskie poświadczenie spadkowe może być istotne w kontekście ustalenia zdarzeń prawnych mogących powodować powstanie obowiązku podatkowego, a konkretnie podatku od spadków i darowizn. Dlatego też, nowela rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wpisu aktu i sposobu ich przekazywania zobowiąże sądy i notariuszy do przekazywania ww. dokumentu organom podatkowym.