Pytanie użytkownika Vademecum Doradcy Podatkowego:
Czy można odliczyć VAT od faktury wystawionej z naruszeniem przepisów podatkowych, a konkretnie od faktury wystawionej po terminie (data wykonania usługi 02/2018, a faktura wystawiona 16/03/2018)?

Odpowiedź
Otrzymanie faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami (po upływie terminu) nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli bowiem faktura potwierdza dokonaną dostawę towarów lub wykonanie usługi, które mają być wykorzystane do działalności opodatkowanej, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Poza tym w celu odliczenia podatku naliczonego konieczne jest również powstanie obowiązku podatkowego u świadczącego usługę oraz posiadanie faktury.

W art. 88 u.p.t.u. zostały wymienione przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanej faktury. Zgodnie z art. 88 ust. 3 u.p.t.u. nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:
- sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
- transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
- wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
- faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
- wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Żaden z powyższych przypadków nie odnosi się do faktury wystawionej po terminie. Tym samym, otrzymanie faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami (po upływie terminu) nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli bowiem faktura potwierdza dokonaną dostawę towarów lub wykonanie usługi, które mają być wykorzystane do działalności opodatkowanej, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.