Tematami poruszanymi na spotkaniu były: poprawki w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, utrata wartości instrumentów finansowych, rachunkowość umów ubezpieczeniowych, planowane poprawki do MSSF 10, MSSF 11 i MSR 28, poprawki do MSR 1 oraz projekt nowego standardu dotyczącego umów leasingu.

Oprócz zagadnień, które są aktualnie przedmiotem prac IASB na spotkaniu tym zaprezentowany został raport dotyczący wykorzystywania informacji ze sprawozdań finansowych przez dostawców kapitału (raport ten został przygotowany przez EFRAG wspólnie z ICAS – Instytutem Biegłych Księgowych ze Szkocji). Edukacyjny charakter miała również sesja poświęcona odpowiedziom otrzymanym do projektu zmian MSR 41 Rolnictwo (dotyczącego zmian ujmowania i wyceny roślin produkcyjnych).

W odniesieniu do tematów stanowiących przedmiot prowadzonych obecnie prac, dyskusja dotyczyła proponowanych zmian do:

- MSSF 9 Instrumenty finansowe (w zakresie ograniczonych poprawek w zakresie klasyfikacji i wyceny),

- MSSF 10 i MSR 28 (w zakresie sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem),

- MSR 28 (w zakresie eliminacji zysków z tzw. transakcji „odgórnych”),

- MSSF 11 (w zakresie nabycia udziałów we wspólnym przedsięwzięciu).

Tematem rozmów były również projekty dotyczące poprawek MSR 1, utraty wartości instrumentów finansowych, projektu nowego standardu rachunkowości umów ubezpieczeniowych oraz projektu nowego standardu dotyczącego leasingu.

Zmiany do MSSF 9

W odniesieniu do zmian w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych IASB zdecydowała, że proponowana zmiana jest istotna dla wielu jednostek, zwłaszcza posiadających umowy ubezpieczeniowe. Wprowadzenie możliwości klasyfikowania aktywów finansowych według tzw. modelu „utrzymuj i sprzedawaj” i wyceny według wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite powinno, zdaniem IASB, zostać uwzględnione przy zmianach standardu Umowy ubezpieczeniowe. Jednocześnie uzgodniono, że w MSSF 9 Instrumenty finansowe wprowadzona zostanie możliwość przeklasyfikowania aktywów finansowych z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite i odwrotnie. Możliwości te zostaną również uwzględnione w zmienionych wymaganiach dotyczących ujawniania informacji zgodnie z MSSF 7 oraz w MSR 1, w którym wymagane będzie ujawnienie wszelkich skumulowanych zysków bądź strat wynikających z przeklasyfikowania.

IASB uznała, że najprawdopodobniej zakończyła dyskusję nad tym zagadnieniem (chociaż ostateczna decyzja nie zapadła) i opublikuje kompletną wersję MSSF 9 (uwzgledniającą zmienione zasady klasyfikacji i wyceny) do końca pierwszego półrocza 2014 r.

Projekt standardu Umowy ubezpieczeniowe

Tematem dyskusji (prowadzonej w ramach wspólnych obrad IASB i FASB) poświęconej wersji wstępnej nowego standardu Umowy ubezpieczeniowe (który ma zastąpić aktualnie obowiązujący MSSF 4) były uwagi, jakie IASB i FASB otrzymały w odpowiedzi na opublikowane w 2013 r. wersje wstępne tego standardu. Żadna wiążąca decyzja nie została podjęta, a zagadnienie to będzie przedmiotem dalszych prac i dyskusji na spotkaniu FASB w lutym oraz IASB – w marcu.

Zmiany do MSSF 10 i MSR 28

Tematem dyskusji był sposób w jaki należy ujmować zyski lub straty wynikające z wyceny według wartości godziwej pozostałych udziałów w jednostce stanowiącej wcześniej jednostkę zależną (sytuacja taka może powstać w przypadku sprzedaży bądź wniesienia udziałów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem).

W ramach propozycji rozważono możliwość:

- pełnego ujęcia zysku bądź straty,

- rezygnacji z ujmowania zysku lub straty,

- ujęcia zysku lub straty jedynie w zakresie odpowiadającym udziałom niepowiązanych inwestorów w byłej jednostce zależnej.

Podczas omawianego spotkania zdecydowano się na trzecią z wyżej wymienionych możliwości, czyli ujęcie zysku lub straty wynikających z wyceny według wartości godziwej pozostałego udziału w jednostce wcześniej będącej jednostką zależną, w stopniu odzwierciedlającym udziały niepowiązanych inwestorów w byłej jednostce zależnej.

IASB zamierza opublikować poprawki do MSSF 10 i MSR 28 jeszcze w pierwszym kwartale 2014 r.

Zmiany do MSR 28 – eliminacja zysków z tytułu transakcji „odgórnych”

W odniesionej do propozycji eliminacji zysków z tytułu tzw. transakcji „odgórnych” (czyli przykładowo transakcji sprzedaży aktywów jednostce stowarzyszonej lub wspólnemu przedsięwzięciu lub transakcji wniesienia aktywów jako wkład do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia przez inwestora) IASB zdecydowała, że w pierwszym kwartale 2014 r. zostanie opublikowana wersja wstępnej proponowanej zmiany. Jednocześnie ustalono, że termin wnoszenia uwag będzie wynosić 120 dni.

@page_break@

Zmiany do MSSF 11

W odniesieniu do proponowanych zmian MSSF11 wynikających z projektu Zasady rachunkowości dla transakcji nabycia udziałów we wspólnym działaniu IASB zdecydowało wstępnie, że:

- poprawka do MSSF 11 powinna wyjaśniać, że udziały dotychczas posiadane we wspólnym działaniu nie podlegają przeszacowaniu w momencie nabycia dodatkowych udziałów w tym samym wspólnym działaniu,

- poprawka ta nie będzie miała zastosowania w sytuacji, kiedy obie strony transakcji posiadające wspólną kontrolę, w tym jednostka sprawozdawcza, są kontrolowane przez tę samą inną jednostkę.

IASB planuje opublikować tę poprawkę do MSSF 11 jeszcze w pierwszym kwartale 2014 r.

Zmiany do MSR 1

W ramach proponowanych zmian do MSR 1 na opisywanym spotkaniu dyskutowano przede wszystkim nad zmianami wymagań dotyczących odzwierciedlenia w sprawozdaniu finansowym zastosowania przepisów przejściowych oraz prezentacji zysków lub strat z inwestycji rozliczanych w kapitale własnym.

Postanowiono, że można rozpocząć przygotowania do opracowania wersji wstępnej propozycji zmian MSR 1.

Projekt Instrumenty finansowe: utrata wartości

IASB omawiała uwagi, jakie otrzymała w odpowiedzi na opublikowaną (jako ED/2013/3) w 2013 r. wersję wstępną Instrumenty finansowe: oczekiwane straty kredytowe. W ramach prowadzonej dyskusji podjęto tymczasową decyzję potwierdzającą proponowane wymagania w zakresie ujawniania informacji uzgadniających saldo początkowe z saldem końcowym odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Wskazano jednocześnie, że ujawnieniu powinny podlegać jedynie kluczowe czynniki mające wpływ na zmiany odpisów z tytułu utraty wartości.

Uzgodniono również, że ujawnieniu powinny podlegać informacje dotyczące otrzymanych zabezpieczeń oraz innego wsparcia poprawiającego jakość kredytową, w tym:

- w ramach ujawnień opisowych (jakościowych) należy przedstawić w jaki sposób zabezpieczenia lub inna pomoc zostały uwzględnione przy pomiarze oczekiwanych strat kredytowych z tytułu instrumentów finansowych,

- w ramach ujawnień ilościowych należy przedstawić w jakim zakresie posiadane zabezpieczenia lub inne formy wsparcia ograniczają kwotę odpisu z tytułu utraty wartości, nie należy natomiast ujawniać informacji o wartości godziwej posiadanych zabezpieczeń.

W ramach dyskusji wyrażono również wstępnie zgodę na pozostałe wymagania w zakresie ujawniania informacji, jakie zostały zaproponowane w wersji wstępnej ED/2013/3. Obecnie IASB zajmie się uzgodnieniem terminu „wejścia w życie” MSSF 9 oraz rozważy inne dodatkowe zagadnienia, a następnie podejmie decyzje o publikacji (bądź nie) nowej zaktualizowanej wersji wstępnej.

Projekt standardu Umowy leasingu

IASB wspólnie z FASB prowadziła dyskusję nad częścią zagadnień ujętych w zaktualizowanej w maju 2013 r. (jako ED/2013/6) wersji wstępnej nowego standardu Umowy leasingu, w tym:

- modelem ujęcia leasingu przez leasingodawcę (w szczególności umów „rodzaju A”),

- modelem ujęcia leasingu przez leasingobiorcę.

Część dyskusji była poświęcona zagadnieniu „małych umów leasingowych”, czyli takich które dotyczą dużej liczby składników aktywów, ale o małej wartości (jak np. leasing wyposażenia biurowego – drukarki, telefony, komputery, meble, bądź samochodów).

Z uwagi na rozbieżne opinie w zakresie poszczególnych zagadnień na spotkaniu tym nie została podjęta żadna wiążąca decyzja w odniesieniu do projektu standardu Umowy leasingu. Zdecydowano natomiast, że będą prowadzone dalsze analizy nad możliwościami wprowadzenia proponowanych rozwiązań oraz ich skutkami, które będą stanowić podstawę dyskusji na kolejnych spotkaniach.