W dniach 21-24 września 2015 r. odbyły się comiesięczne obrady IASB. Tematem dyskusji były zagadnienia dotyczące m.in.:

- rachunkowości umów ubezpieczeniowych w kontekście przyjętego MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz planowanej zmiany MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe,

- Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej.

23 września miały miejsce wspólne obrady IASB i FASB poświęcone tematyce połączeń jednostek gospodarczych (tzw. połączenia przedsięwzięć), ujawniania informacji, rachunkowości umów ubezpieczeniowych oraz Założeń koncepcyjnych. Na spotkaniu tym nie podjęto jednak żadnych wiążących decyzji.

Jednym z głównych tematów, jakie omawiano podczas obrad IASB, były potencjalne problemy wynikające z różnych dat wejścia w życie MSSF 9 oraz planowanego nowego standardu poświęconego rachunkowości umów ubezpieczeniowych. Wstępnie zdecydowano, że jednostki będą mogły zastosować szczególne podejście do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (według MSSF 9), które zostaną wyznaczone jako powiązane z umowami objętymi zakresem MSSF 4. W odniesieniu do takich aktywów finansowych jednostki będą mogły przeklasyfikować z wyniku finansowego do pozostałych dochodów całkowitych kwotę zmian wartości godziwej równą różnicy między:

- kwotą, jaka zostałaby ujęta w wyniku finansowym jako zmiana wartości godziwej według MSSF 9, a

- kwotą ujętą w wyniku finansowym, zgodnie z MSR 39.

Taka reklasyfikacja byłaby jednak dozwolona jedynie w przypadku takich aktywów finansowych, które w świetle MSR 39 nie zostałyby zaklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

IASB zdecydowała wstępnie również, żeby umożliwić późniejsze zastosowanie MSSF 9 tym jednostkom, które emitują instrumenty objęte zakresem MSSF 4, a działalność ubezpieczeniowa stanowi dominujący profil działalności tych jednostek (jednocześnie określono progi pozwalające na ocenę, czy warunek ten jest spełniony). Jednostki takie mogłyby nie stosować MSSF 9 do czasu wejścia w życie nowego standardu dotyczącego rachunkowości umów ubezpieczeniowych. Jeżeli jednostka zdecydowałaby się na przyjęcie MSSF 9 przed wejściem w życie zmiany MSSF 4, nie mogłaby natomiast zrezygnować ze stosowania MSSF 9 i powrócić do stosowania MSR 39. Wstępną wersję zmian MSSF 4 IASB planuje opublikować do końca bieżącego roku.

W trakcie wrześniowych obrad postanowiono wydłużyć do 25 listopada termin zgłaszania uwag do wstępnej wersji Założeń koncepcyjnych, którą opublikowano 28 maja

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego