Spółka z o.o. wybudowała nowe budynki wraz z infrastrukturą techniczną do prowadzenia działalności gospodarczej. Budynki te ujawniła w księgach wieczystych i ewidencji gruntów prowadzonej przez starostwo powiatowe w grudniu 2010 r. Organ podatkowy otrzymał wykaz zmian w rejestrze gruntów w grudniu. W styczniu 2011 r. spółka decyzją powiatowego inspektoratu z dnia 15 stycznia 2011 r. otrzymała pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanych nieruchomości.

Od kiedy powstanie obowiązek podatkowy względem nowo wybudowanej nieruchomości?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy zostały spełnione warunki upoważniające do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (zob. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. – dalej u.p.o.l.). Jeżeli jednak okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (zob. art. 6 ust. 2 u.p.o.l.).

Przepisy u.p.o.l. nie definiują określenia "zakończenie budowy". Wbrew pozorom niekoniecznie momentem tym jest dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przyjmuje się bowiem, że budowa budynku zostaje zakończona już w momencie spełnienia warunków upoważniających do złożenia takiego zawiadomienia (warunki te określają przepisy art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Jak czytamy w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2010 r. (I SA/Gd 10/10), "złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy nie jest jednak konieczne do uznania, iż nastąpiło faktyczne zakończenie budowy; wystarczy, że będą spełnione warunki upoważniające do złożenia tego zawiadomienia. Innymi słowy spełnienie warunków, o których mowa w art. 57 ust. 1 i 2 prawa budowlanego, przesądza, iż nastąpiło zakończenie budowy". Analogiczne stanowisko zajął również WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r., III SA/Wa 2010/08.

A zatem odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy zostały spełnione warunki upoważniające spółkę do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, tj. warunki, o których mowa w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Jeżeli nastąpiło to jeszcze w 2010 r. (jest to według mnie bardziej prawdopodobny scenariusz), obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do przedmiotowych budynków ciąży na spółce od dnia 1 stycznia 2011 r. Jeżeli nastąpiło to już w 2011 r., obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do przedmiotowych budynków ciążyć będzie na spółce od dnia 1 stycznia 2012 r.