Pytanie

Czy wzór PKPiR 17 kolumnowy (uwzględniający kolumnę - wydatki na działalność badawczo-rozwojową) należy stosować dla księgi obejmującej okres rozliczeniowy grudzień 2016 r., czy dla okresu rozliczeniowego styczeń 2017 r.?

Odpowiedź

W opisanym przypadku podatkową księgę przychodów i rozchodów (wg wzoru obowiązującego od 8 kwietnia 2016 r.) należy założyć na dzień 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie

Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa załącznik nr 1 "Podatkowa księga przychodów i rozchodów" do rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – dalej r.p.k.p.r.

Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów został zmieniony w 2016 r. przepisami rozporządzenia z 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nowy wzór księgi obowiązuje od 8 kwietnia 2016 r. Zmiana przepisów nie była jednak równoznaczna z koniecznością stosowania nowego wzoru księgi w trakcie 2016 r. Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia z 31 marca 2016 r. podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (8 kwietnia 2016 r.) założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogą kontynuować prowadzenie tej księgi również po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym. Tak prowadzoną księgę wg "starego" wzoru zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia z 31 marca 2016 r. uznaje się za niewadliwą.

Przepisy nie precyzują "do kiedy" przedsiębiorca może dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej wg wzoru obowiązującego przed 8 kwietnia 2016 r. Z uregulowań wynikających z r.p.k.p.r. należy jednak wnioskować, iż księga powinna być prowadzona wg uprzednio obowiązującego wzoru do końca 2016 r. Oznacza to, że zapisy dotyczące grudnia 2016 r. powinny być zaewidencjonowane w księdze którą podatnik prowadził przez cały 2016 rok.

Stosownie do treści § 10 ust. 1 r.p.k.p.r. podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Zatem, na dzień 1 stycznia 2017 r. podatnik powinien założyć nową księgę – już wg "nowego" wzoru, w której będą ewidencjonowane przychody i koszty odpowiednio uzyskane i poniesione w 2017 roku.

Reasumując, zdarzenia gospodarcze dotyczące grudnia 2016 r. powinny być zaksięgowane w księdze założonej na rok 2016 – nawet jeżeli jest to księga wg "starego" wzoru.