Pytanie

Czy podatnik, który ma grunty o łącznej powierzchni powyżej 1 ha na terenie dwóch różnych gmin może płacić jeden podatek rolny łącznie w jednej gminie?

Odpowiedź

Podatnik taki nie może płacić podatku rolnego w jednej gminie. Powinien on płacić podatek odpowiednio na konto każdej z gmin, w której położone są grunty.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 6a ust. 4a ustawy a 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – dalej u.p.r., organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z zasadą uregulowaną w art. 6a ust. 5 u.p.r., osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian skutkujących zmianą wysokości podatku. Z kolei w myśl art. 6a ust. 6 u.p.r. podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek ten jest płatny (na rzecz tego właściwego organu) w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Na podstawie faktu, że podatnik posiada grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha zlokalizowane na terenie dwóch gmin należy domniemywać, że posiadany przez podatnika obszar gruntów spełnia definicję gospodarstwa rolnego, zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 u.p.r. Fakt jednak, że grunty rolne położone w dwóch różnych gminach wchodzą w skład jednego gospodarstwa rolnego nie przesądza o tym, że podatnik jest uprawniony do zapłaty podatku od całości posiadanych gruntów rolnych na rzecz jednego organu. Powinien on płacić podatek na konto każdej z gmin, w której położone są grunty.

W przypadku wpłaty podatku na konto niewłaściwego organu należy wnioskować, aby organ, na rzecz którego wpłacono podatek przekazał ten podatek na konto organu właściwego. Należy jednak pamiętać, że za datę zapłaty podatku uważa się wówczas dzień, w którym podatek wpłynął na konto organu właściwego (zob. wyrok NSA z 3 listopada 2005 r., FSK 2315/04).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów