1 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. pakiet paliwowy, który ma uszczelnić pobór VAT. Zgodnie z przyjętymi zmianami podatnik dokonujący importu paliwa z innego kraju UE będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku oraz składania deklaracji VAT-14 za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych. Jeżeli wewnątrzwspólnotowe nabycie będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, obowiązek składania deklaracji oraz pobrania i wpłacenia podatku do organów celnych będzie spoczywał na płatniku. Deklaracja VAT-14 będzie składana do naczelnika urzędu celnego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Zobacz: Wchodzi w życie podatkowy "pakiet paliwowy" >>

Kwota podatku rozliczona w ww. deklaracji będzie następnie wykazana przez podatnika w deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 w celu zmniejszenia podatku należnego rozliczanego w urzędach skarbowych. W związku z powyższym należało dokonać stosownych zmian w obowiązujących wzorach deklaracji oraz w objaśnieniach do nich.

Charakter techniczny ma zmiana wzoru deklaracji VAT-9M, która polega na aktualizacji metryk powoływanych w deklaracji aktów prawnych. W nowych wzorach deklaracji VAT-9M i VAT-8 wprowadzono ponadto objaśnienie dotyczące rozliczania dostawy, o której mowa w przepisie przejściowym do nowelizacji z 9 kwietnia 2015 r. ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych.

Rozporządzenie ministra finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136) weszło w życie 1 sierpnia 2016 r. Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r., a deklaracji VAT-7K, VAT-7D, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.

Dotychczasowe wzory będą mogły być wykorzystywane, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r., za wyjątkiem podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, do którego ma zastosowanie art. 103 ust. 5a-5d ustawy o VAT.