Firma - osoba fizyczna kupuje i sprzedaje przyprawy dużej firmy sieciowej. Dostawca polecił jej wdrożyć program lojalnościowy dla odbiorców przypraw. Stworzono regulamin programu. Prezentami będą artykuły o wartości głównie powyżej 150 zł, czasami więcej, czasami mniej.
1) Czy zakupione towary będą kosztem firmy?
2) Czy należy wykonywać listy obdarowanych z podpisami?
3) Czy należy wykonywać PIT-8C dla każdego obdarowanego?
4) Kto ma płacić za PIT-8C - obdarowani, czy firma?
5) Czy może od podarków uzyskanych z programu lojalnościowego należy zapłacić ryczałt w wysokości 10%?

Z treści pytania wynika, iż firma podatnika wprowadziła program tzw. sprzedaży premiowej.

Dzięki takiej klasyfikacji programu lojalnościowego nie zachodzi obowiązek stosowania PIT-8C i uczestnicy korzystają z szerszego zakresu zwolnienia od podatku dochodowego.

W przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w jej art. 21 i 30 ustawodawca posłużył się pojęciem „sprzedaż premiowa".

Zastrzec przy tym należy, że pojęcie takie stosowane jest jedynie w odniesieniu do przychodu osoby, która otrzymuje świadczenie w ramach sprzedaży premiowej; ponadto, w żadnym z przepisów u.p.d.o.f. nie odnajdziemy definicji pojęcia „sprzedaż premiowa".
W praktyce ukształtował się pogląd, że sprzedaż premiowa ma miejsce wówczas, gdy sprzedawca wydaje klientom, którzy nabyli określone towary lub usługi (w tym określone towary lub usługi w odpowiedniej ilości lub za odpowiednią kwotę), dodatkowe świadczenie, którym nie są towary lub usługi identyczne z tymi, do których dodawana jest nagroda.

Za jedną z form sprzedaży premiowej uznaje się programy lojalnościowe. Tego rodzaju programy cechują się tym, że aby zyskać prawo do nagrody nie wystarczy zakupić jednego świadczenia. Klienci podmiotu, który stosuje sprzedaż premiową, wraz z każdą transakcją otrzymują punkty po to, by po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilości wymienić je na prezenty.
Oczywiście szczegółowe warunki tego rodzaju sprzedaży premiowej (podobnie jak każdej innej sprzedaży premiowej) muszą być określone w regulaminie takiego programu.
Skoro więc w przypadku opisanym w treści pytania podatnik ma wdrożyć program lojalnościowy, to będzie on wywoływał takie skutki na gruncie podatku dochodowego, jakie przewidziane są dla sprzedaży premiowej.

Taka klasyfikacja akcji jest korzystna dla uczestników, jak również dla samego organizatora.
Otóż bowiem w przypadku gdy dodatkowe, nieodpłatne świadczenie wydawane jest w ramach sprzedaży premiowej, klient, który otrzymał prezent, a wraz z nim uzyskał przychód podatkowy, w szerszym zakresie niż w innych przypadkach korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Stosownie do treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli wartość nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej (programu lojalnościowego) nie przekracza kwoty 760 zł, przychód, jaki wraz z jej otrzymaniem uzyskuje obdarowany, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie ustawodawca podatkowy zastrzegł, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jednocześnie w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. wskazane zostało, że w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza 760 zł, a jest ona przekazywana osobie fizycznej, która zakupiła towar lub usługę na potrzeby „prywatne" (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), wówczas przychód uzyskany z tytułu otrzymania nagrody opodatkowany jest zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Co ważne, wówczas opodatkowana jest cała kwota uzyskanego przychodu (wartość świadczenia), a nie tylko nadwyżka ponad 760 zł. Jednocześnie zastrzec należy, że przychód z tego tytułu nie jest łączony z przychodami z innych źródeł i nie jest wykazywany w zeznaniu rocznym obdarowanego.

W takiej sytuacji płatnikiem zryczałtowanego podatku od przychodu uzyskanego przez obdarowanego jest organizator programu (wydający prezent), który powinien pobrać od obdarowanego i przekazać na rachunek urzędu skarbowego ów podatek. Obowiązek taki został nałożony na przekazującego dodatkowe świadczenie w ramach sprzedaży premiowej w art. 41 ust. 3 u.p.d.o.f. Jednocześnie, w ust. 7 tego samego artykułu, ustawodawca wskazał, że jeżeli nagrodą nie są pieniądze, podatnik (obdarowany) jest obowiązany wpłacić płatnikowi należny zryczałtowany podatek przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z kolei płatnik wykazuje kwotę przychodu osiągniętego przez obdarowanego oraz pobrany podatek w rocznej deklaracji PIT-8AR. Z uwagi na okoliczności przekazania nagrody i klasyfikację samego programu, jego organizator nie sporządza informacji PIT-8C.
Dla rozstrzygnięcia, czy wydatki, jakie podatnik ponosi nabywając prezenty, które następnie przekazywane są w ramach sprzedaży premiowej, mogą być kosztem podatkowym, należy odwołać się do art. 22 u.p.d.o.f.

W myśl zasady zapisanej w ust. 1 tego przepisu u.p.d.o.f., do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane są te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, albo w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, a które nie zostały wyłączone z puli kosztów przez ustawodawcę. Jedno z wyłączeń, zapisane w art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., dotyczy kosztów reprezentacji.
Według takiej regulacji do podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ze względu na to, że w żadnym z przepisów prawa podatkowego nie została zapisana definicja pojęcia "reprezentacja", określając jego zakres przedmiotowy należy odwołać się do znaczenia, jakie posiada ono w mowie potocznej (tzn. do definicji słownikowej).
Według definicji słownikowej, reprezentacja to "okazałość, wystawność" (pod red. A. Markowskiego, Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN, Warszawa, 1999 r., s. 842).
W oparciu o taką definicję, w praktyce najczęściej przyjmuje się, że za reprezentacyjne uznaje się wszelkie te czynności, które właśnie poprzez swoja okazałość, wystawność i służące im działania mają tworzyć odpowiedni wizerunek podatnika jako podmiotu bogatego, zasobnego, hojnego. Co do zasady, przekazywanie kontrahentom prezentów innych niż reklamowe winno być klasyfikowane jako reprezentacja.
Jednak nie stanowi czynności reprezentacyjnej przekazanie prezentu (nagrody) w ramach sprzedaży premiowej.
Stanowisko takie prezentowane jest przez organy podatkowe, m.in. w piśmie naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 9 lutego 2007 r., PD.423-69/.06, www.mf.gov.pl.
Tego rodzaju wydatek nie jest uznawany nawet za działanie reklamowe. Z uwagi na to, że prezent przekazywany jest klientowi, który już nabył świadczenie (określoną ilość), w praktyce przyjmuje się, że koszt nabycia takiego prezentu jest „zwykłym" kosztem sprzedaży.