NSA rozstrzygnie o dostępie do informacji o postępowaniach karnoskarbowych

Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna 31 lipca br. sprawę dotyczącą udostępnienia informacji na temat skali zjawiska wszczynania postępowań karnych skarbowych powodujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wszczynanie postępowań karnych skarbowych przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego to powszechna praktyka polegająca na ich instrumentalnym wykorzystaniu, w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Większość spraw jest później zawieszana lub umarzana, niemniej samo ich wszczęcie daje organom podatkowym poczucie bezkarności w kwestii szybkości i efektywności ich działania.

Skargę ws. odmowy udostępnienia informacji publicznej o przypadkach wszczynania takich postępowań karnych skarbowych (I OSK 2577/13) wniósł doradca podatkowy Andrzej Ladziński. Ponieważ postępowania, których dotyczy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wszczynane są bez uzasadnionej podstawy oraz w celu, który nie jest ustawowo określonym celem postępowania karnego, godzi to w konstytucyjne oraz ustawowo zagwarantowane prawa przedsiębiorców, dlatego Konfederacja Lewiatan, kierując się ochroną zagrożonych praw swoich członków oraz niezrzeszonych pozostałych pracodawców zdecydowała, że wystąpi do NSA z wnioskiem o przystąpienie do toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

W ocenie Lewiatana ujawnienie tych informacji, spowoduje konieczność zmiany przepisów prawa lub co najmniej praktyki ich stosowania przez organy kontroli skarbowej. Będzie to miało niewątpliwy wpływ na poprawę funkcjonowania organów administracji skarbowej, zwiększenie poziomu rzetelności oraz transparentności ich działania.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 31 lipca 2014 r.

Data publikacji: 31 lipca 2014 r.