Nowe formularze podatkowe przewiduje opublikowany na stronie Ministra Finansów projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmianie ma ulec wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), wzór informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A), wzór informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O) oraz wzór informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D).

W wyniku zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, polegającej na rezygnacji z 20% stawki ryczałtu od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Obecnie ryczałt od tych przychodów wynosi 8,5%, co powoduje konieczność modyfikacji wzoru zeznania PIT-28 i wzoru informacji PIT-28/A.

Zmiana zasad przekazywania zadeklarowanej przez podatnika kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego spowodowała, że ograniczeniu ulegnie zakres danych jakie podatnik będzie zobligowany podać w zeznaniu podatkowym, gdy zdecyduje się przekazać im 1% należnego podatku. Identyfikacja OPP odbywać się będzie wyłącznie po numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe wzory będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń, jednak zasad ta nie będzie miała zastosowania do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia złożyli zeznanie lub informację na dotychczasowych formularzach.

Jolanta Mazur