Ustawą nowelizującą ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym dokonano także zmian w przepisach ustawy o podatku akcyzowym dotyczących zabezpieczeń akcyzowych, m in. w treści regulacji określających zobowiązania i odpowiedzialność gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji, dodając sformułowanie dotyczące opłaty paliwowej. W związku z powyższym zaistniała konieczność uwzględnienia powyższych zmian we wzorach gwarancji określonych przez ministra finansów.

Zobacz: Będą nowe przepisy dot. zabezpieczeń akcyzowych >>

Ze względów praktycznych, w celu zapewnienia przejrzystości i ułatwienia korzystania ze wzorów, nie dokonano zmian w dotychczasowych wzorach gwarancji, ale dodano kolejne dwa wzory, które będą wykorzystywane wyłącznie w przypadku gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe obejmujące opłatę paliwową. Jednocześnie zachowano treść obecnych wzorów gwarancji, które będą wykorzystywane przy składaniu gwarancji w pozostałych przypadkach.

Rozporządzenie ministra finansów z 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz. U. poz. 1837) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.