16 listopada 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarcze (Dz. U. poz. 1342). Ustawa ta przewiduje, między innymi, zmiany w przepisach dotyczących tzw. ulgi na złe długi. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2013 r.

Większość zmian jest korzystna dla podatników-wierzycieli. Po pierwsze, skrócony ze 180 do 150 dni został okres od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, po upływie którego - jeżeli faktura nie zostanie opłacona - nieściągalność wierzytelności na użytek przepisów o uldze na złe długi uważa się za uprawdopodobnioną.

Po drugie, korzystanie z ulgi na złe długi nie wymaga zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego oraz uzyskiwanie potwierdzenia odbioru takiego zawiadomienia.

Uchylone również zostały dwa inne warunki korzystania z ulgi na złe długi, tj. warunek, aby wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny oraz warunek, aby wierzytelności nie zostały zbyte. Uchylenie pierwszego warunku związane jest jednak z tym, że wynika on i tak z zasad ogólnych (a więc warunek ten jest zbędny), zaś uchylenie drugiego warunku związane jest z nadaniem nowego brzmienia art. 89a ust. 3 u.p.t.u. Przepis ten przewiduje że korekta w ramach ulgi na złe długi może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W konsekwencji nadal zbycie wierzytelności wyłączać będzie możliwość korzystania z ulgi na złe długi.

Po trzecie, zniesiony został obowiązek zawiadamiania dłużnika o dokonanej korekcie oraz towarzyszący temu obowiązek przesłania kopii zawiadomienia do urzędu skarbowego. W zamian za to obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej korekcie rozszerzony zostanie o obowiązek podania danych dłużnika.

Po czwarte, wierzyciel oraz dłużnik będą musieli być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni nie na dzień dokonania korekty, lecz na dzień poprzedzający ten dzień. Zmiana ta zabezpieczy wierzycieli przed nieuprawnionym skorzystaniem z ulgi na złe długi ze względu na wyrejestrowanie się dłużnika jako czynnego podatnika VAT w dniu dokonania korekty.

Czytaj także:

Od 2013 roku ulga na złe długi na nowych zasadach

Nowe przepisy o uldze na złe długi działają wstecz