Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,5 % w stosunku rocznym, a obniżona stawka odsetek wynosi 10,13 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 maja, która podniosła o 25 punktów bazowych stopy procentowe, w związku z czym stopa kredytu lombardowego wynosi obecnie 5,75 %, zmianie uległy stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Dotychczas odsetki te wynosiły odpowiednio 13 % i 9,75 % w stosunku rocznym.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2 %, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8 %. Natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 75 % stawki podstawowej.

Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

Jolanta Mazur