Opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych przewiduje w szczególności przetwarzanie automatyczne w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej danych przedsiębiorców w celu dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw, w szczególności wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 k.k.) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur) oraz automatyczne przekazywanie informacji o wynikach analizy ryzyka (nr rachunku i procentowy wskaźnik ryzyka).

Nowe przepisy przewidują nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania izbie rozliczeniowej określonych informacji stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK dotyczących przedsiębiorców oraz osób z nimi powiązanych (np. pełnomocnika do rachunku, beneficjenta rachunku) w celu dokonywania analizy ryzyka.

Autorzy projektu zakładają, iż izbie rozliczeniowej zostanie zapewniony stały, automatyczny dostęp do danych z bazy CRP KEP niestanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu dokonywania analizy ryzyka. Nadto nowe przepisy nakładają na izbę rozliczeniową przekazywanie wyników tej analizy bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w zakresie dotyczącym prowadzonych i otwieranych rachunków przedsiębiorcy w celu realizacji obowiązków ustawowych (m.in. obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, analiza ryzyka operacyjnego) oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i, na wniosek, innym uprawnionym organom, np. służbom specjalnym. Szef KAS zostanie także wyposażony w uprawnienie do uzyskania na wniosek dodatkowych informacji związanych z wykonaną analizą ryzyka.

Ponadto w projektowanych przepisach przewidziano dwa szczególne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie środków, które powinny zostać przeznaczone na zapłatę należnego podatku, zanim zostaną one wytransferowane poza polski system bankowy. Po pierwsze jest to mechanizm blokady rachunku na żądanie Szefa KAS, a po drugie - odmowa rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu.

Ustawa ma wejść w życie po 7 dniach od jej ogłoszenia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów