Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Minister finansów ogłasza w drodze rozporządzenia te normy szacunkowe zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim".

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 31 maja 2016 r. (M.P. poz. 491) wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 97,2. Spadek cen o 2,8 proc. spowoduje, że szacunkowy dochód w 2017 r. będzie mniejszy niż w tym roku.

Rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U., poz. 2058) wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów