W przedmiotowej sprawie spółka, prowadząca działalność gospodarczą m in. w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczenia wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, wyraziła zgodę na przyłączenie wybudowanej przez gminę sieci kanalizacji sanitarnej do należącej do spółki oczyszczalni ścieków. Spółka zawiera z podmiotami (osobami fizycznymi) przyłączonymi do tej sieci kanalizacji sanitarnej umowy określające warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków przez miejską sieć wodociągowo – kanalizacyjną, eksploatowaną przez spółkę i pobiera z tego tytułu opłaty. Między gminą, która jest właścicielem budowli (sieci kanalizacji sanitarnej) a spółką, która sieć tę użytkuje nie zawarto umowy określającej warunku korzystania z tej sieci.

Kwestia sporną w sprawie było ustalenie czy spółka jest posiadaczem bez tytułu prawnego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b) u.p.o.l., należącej do gminy sieci kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji czy jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Zdaniem WSA we Wrocławiu wyrażenie zgody na przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do należącej do spółki oczyszczalni ścieków oraz treść umów zawartych przez spółkę z podmiotami podłączonymi do sieci kanalizacji sanitarnej, należącej do gminy, wskazuje, że spółka przejawia zarówno faktyczne władztwo nad siecią kanalizacji sanitarnej, jak i wolę władania tą siecią dla siebie. Przejawem władania siecią kanalizacji sanitarnej przez spółkę jest zarówno przyjmowanie ścieków poprzez przyłączona do oczyszczalni ścieków sieć kanalizacji sanitarnej, jak i pobieranie opłat za te usługi.

W ocenie Sądu, prawidłowo przyjęto, że podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu budowli, jaką jest należąca do gminy sieć kanalizacji sanitarnej, jest spółka, jako posiadacz tego obiektu bez tytułu prawnego. W przypadku nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego podatnikami podatku od nieruchomości są posiadacze tych rzeczy także wówczas, gdy posiadanie jest bez tytułu prawnego. Oznacza to, że w takim przypadku, aby stać się podatnikiem podatku od nieruchomości, nie trzeba być właścicielem lub posiadaczem samoistnym rzeczy czy też posiadać tytuł prawny do dysponowania rzeczą. W rozpoznawanej sprawie spółka jest posiadaczem bez tytułu prawnego sieci kanalizacji, której właścicielem jest gmina. Wystarcza to, aby przyjąć, że spółka, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b) u.p.o.l., jest podatnikiem podatku od nieruchomości od wartości budowli (obiektu budowlanego), jaką jest sieć kanalizacji sanitarnej użytkowana przez spółkę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 25 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 211/13