Przedstawiciele niemieckich banków wskazali pozytywne zmiany, jakich dokonano w procesie stanowienia standardów przez IASB w okresie ostatnich 10 lat. Zdaniem Stowarzyszenia proces ten jest przejrzysty i zapewnia opracowanie wysokiej jakości standardów sprawozdawczości finansowej.

Jednocześnie, krytycznie oceniono wycofanie FASB z niektórych wspólnych projektów na rzecz konwergencji sprawozdawczości finansowej, jak również pojawiające się w Europie głosy polityków na rzecz zwiększenia wpływu europejskich regulatorów bądź opracowania europejskiej wersji MSSF. Tymczasem IASB powinien pozostać wolny od wpływów politycznych, żeby zapewnić obecnie i w przyszłości jak najwyższą jakość tworzonych rozwiązań.

W opracowaniu Przyszłość MSSF w Europie wyrażono opinię, iż należy zaniechać działań ukierunkowanych na rozwiązania specyficzne dla krajów europejskich. Działania takie stoją bowiem w sprzeczności z celem, jakim powinno być dążenie do stworzenia zestawu standardów rachunkowości uznawanego w pełni w skali międzynarodowej.

Stowarzyszenie niemieckich banków wyraziło także głos poparcia dotyczący działalności ESMA, o ile zapewnione zostanie rozdzielenie stanowienia standardów od mechanizmów wdrażających je do stosowania. Proces tworzenia standardów sprawozdawczości finansowej, w tym stanowienia zasad wyceny, powinien bowiem, w opinii Stowarzyszenia, pozostać zadaniem IASB i Komitetu Interpretacyjnego.

Dodatkowo, przedstawiciele niemieckich banków wyrazili nadzieję na szybkie wznowienie prac, aktualnie wstrzymanych w procesie unijnego ustawodawstwa, nad wdrożeniem nowego standardu dotyczącego rachunkowości instrumentów finansowych – MSSF 9.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego